Giới thiệu

24/02/2021

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH VĨNH PHÚC

 

Trụ sở
Địa chỉ:số 9 Đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: (0211).3862544 - Fax: (0211).3862544 - Email:
sogtvt@vinhphuc.gov.vn

 

 

LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI:

Giám đốc: Lê Văn Kiên 

 Điện thoại: 0211.3862697   

 Email: kienlv@vinhphuc.gov.vn

 a) Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động, các lĩnh vực công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao;

 b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

 - Quy hoạch, chiến lược phát triển ngành;

 - Tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ và biên chế của Sở;

 - Tài chính, chế độ, chính sách;

 - Phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

 - Quân sự, quốc phòng; an ninh, chính trị, bảo vệ bí mật nhà nước;

 - Kế hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh;

- Công tác Khoa học, kỹ thuật của ngành;

- Công tác phòng chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn.

c) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động:

- Phòng Kế hoạch – Tài chính.

d) Kiêm nhiệm các chức danh:

- Phó Trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Phó Trưởng ban chỉ đạo Giao thông nông thôn tỉnh;

- Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước;

- Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Sở Giao thông vận tải;

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng kỷ luật của Sở;

- Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;

- Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Sở;

- Phó Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường tỉnh Vĩnh Phúc;

Một số chức danh kiêm nhiệm khác theo yêu cầu nhiệm vụ của Sở và khi được UBND tỉnh giao.

Phó Giám đốc: Hoàng Long Biên

 Điện thoại: 0211.3847559

 Email: bienhl@vinhphuc.gov.vn

a) Phó Giám đốc thường trực, Thủ trưởng cơ quan văn phòng Sở, thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng; ký ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, trừ các văn bản thuộc thẩm quyền ký của Giám đốc;

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Hành chính, quản trị, cải cách hành chính, ISO của Sở;

- Công tác thông tin, truyền thông;

- Quản lý vận tải, phương tiện và người lái;

- Đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe;

- Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa;

- Đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ;

- Các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở phân công.

c) Trực tiếp chỉ đạo:

- Văn phòng Sở;

- Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái;

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ;

- Ban Quản lý bến xe khách Vĩnh Phúc;

- Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe;

- Trung tâm Công nghệ thông tin.

d) Kiêm nhiệm các chức danh:

- Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng – Hội đồng kỷ luật của Sở;

- Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Sở;

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Sở Giao thông vận tải;

- Trưởng ban Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên của Sở;

- Trưởng Ban biên tập – Cổng thông tin điện tử ngành Giao thông vận tải;

- Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước;

Một số chức danh kiêm nhiệm khác khi được Giám đốc Sở giao.

Phó giám đốc: Phùng Ngọc Tuân

Email: tuanpn@vinhphuc.gov.vn

Điện thoại:

a) Ký ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, trừ các văn bản thuộc thẩm quyền ký của Giám đốc;

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Thanh tra, bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ;

- Công tác thẩm định các dự án XDCB hạ tầng giao thông;

- Quản lý hạ tầng giao thông; duy tu, sửa chữa đường bộ;

- Công tác Khoa học, kỹ thuật của ngành;

- Công tác phòng chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn;

- Thực hiện quản lý Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh theo quy định;

- Các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở phân công.

c) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động:

- Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông;

- Thanh tra Sở; Trạm KTTT xe lưu động;

- Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.

d) Kiêm nhiệm các chức danh:

- Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Sở.

Một số chức danh kiêm nhiệm theo yêu cầu nhiệm vụ của Sở và khi được UBND tỉnh giao.

Các tin đã đưa ngày: