Thông báo số 561/BQLDA-KHTC V/v Kêu gọi đầu tư dự án Bến xe khách Vĩnh Phúc (19/12/2018)

Thông báo số 561/BQLDA-KHTC V/v Kêu gọi đầu tư dự án Bến xe khách Vĩnh Phúc

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu"Mua sắm thiết bị máy in, trạm ép cá thể GPLX" (31/08/2018)

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu"Mua sắm thiết bị máy in, trạm ép cá thể GPLX"

Dự án thành phần 1,2, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Hợp phần cầu - dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP). (12/01/2018)

VP:1-TV:4 - Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Dự án thành phần 1,2), tỉnh Vĩnh Phúc (VP:01 - BCKTKT01) thuộc Hợp phần cầu - dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

Dự án thành phần 1,2, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Hợp phần cầu - dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) (12/01/2018)

VP:1 - XD:1: Thi công xây dựng Dự án thành phần 1, tỉnh Vĩnh Phúc (VP:01 - BCKTKT01) thuộc Hợp phần cầu - dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

Dự án: Sửa chữa cầu Làng Đồi Km32+980, cầu Liễn Sơn Km37+900, cầu Quảng Cư Km47+550, Quốc lộ 2C, tỉnh Vĩnh Phúc. (19/09/2017)

Xây lắp công trình. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Dự án: Cải tạo hệ thống thoát nước ĐT.305 đoạn qua phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên (19/09/2017)

Xây lắp, chi phí hạng mục chung. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Dự án: Cấp bách xây dựng cống thay thế cầu Phú Thứ trên ĐT.308 (QL.23 cũ), thị xã Phúc Yên. (19/09/2017)

Xây lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Dự án: Sửa chữa rãnh thoát nước dọc, viên vỉa và hệ thống an toàn giao thông, đoạn Km0 - Km9+600 ĐT.310B (19/09/2017)

Xây lắp, chi phí hạng mục chung (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Các tin đã đưa ngày: