Thông báo Về việc công bố danh sách đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện đã được cấp giấy phép kinh doanh, phù hiệu trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải (Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 28/02/2022)

03/03/2022

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc công bố danh sách các phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp phù hiệu trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải, thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 28/02/2022, cụ thể như sau:

- Phụ lục 1: Danh sách cấp giấy phép kinh doanh vận tải (98);

- Phụ lục 2: Danh sách cấp phù hiệu xe Container (5);

- Phụ lục 3: Danh sách cấp phù hiệu xe đầu kéo (59);

- Phụ lục 4: Danh sách cấp phù hiệu xe tải (100);

- Phụ lục 5: Danh sách cấp phù hiệu xe hợp đồng (98);

- Phụ lục 6: Danh sách cấp phù hiệu xe tuyến cố định (12);

- Phụ lục 7: Danh sách cấp phù hiệu xe taxi (100);

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thông tin đến các tổ chức và cá nhân có liên quan để biết, phối hợp quản lý./. 

Các tin đã đưa ngày: