Lịch làm việc của Sở Giao Thông Vận Tải

Tuần trước Tuần thứ 51 năm 2017
(Từ ngày: 11/12/2017 - Đến ngày: 17/12/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 11/12/2017
Thứ ba 12/12/2017
Thứ tư 13/12/2017
Thứ năm 14/12/2017
Thứ sáu 15/12/2017
Thứ bảy 16/12/2017
Chủ nhật 17/12/2017