Lịch làm việc của Sở Giao Thông Vận Tải

Tuần trước Tuần thứ 46 năm 2019
(Từ ngày: 11/11/2019 - Đến ngày: 17/11/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 11/11/2019
Thứ ba 12/11/2019
Thứ tư 13/11/2019
Thứ năm 14/11/2019
Thứ sáu 15/11/2019
Thứ bảy 16/11/2019
Chủ nhật 17/11/2019