Lịch làm việc của Sở Giao Thông Vận Tải

Tuần trước Tuần thứ 29 năm 2020
(Từ ngày: 13/07/2020 - Đến ngày: 19/07/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 13/07/2020
Thứ ba 14/07/2020
Thứ tư 15/07/2020
Thứ năm 16/07/2020
Thứ sáu 17/07/2020
Thứ bảy 18/07/2020
Chủ nhật 19/07/2020