Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

28/10/2013

Giám đốc: Bạch Thảo Nguyên

Điện thoại: 0211.3860.849

Email: nguyenbt@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: Lê Duy Cương

Email: cuongld@vinhphuc.gov.vn

 

 

Các tin đã đưa ngày: