Phòng Kế hoạch - Tài chính

28/10/2013

Trưởng phòng: Hoàng Thị Thu Hương

Điện thoại: 0211.3862.699 

huonghtt@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Dung

dungnt@vinhphuc.gov.vn

I. Chức năng:

Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác kế hoạch, thống kê; tài chính kế toán, tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

II. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác kế hoạch:

a) Tổ chức thực hiện các văn bản về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực ngành được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

b) Xây dựng Quy hoạch; Kế hoạch 5 năm, hàng năm về phát triển kinh tế - xã hội của ngành; kế hoạch đầu tư công; kế hoạch quản lý, bảo trì đường bộ nguồn vốn địa phương, trung ương; Kế hoạch các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án đầu tư nước ngoài, hỗ trợ đầu tư...; theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch được duyệt.

c) Tham mưu công tác quản lý các nguồn vốn: Đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ địa phương, trung ương phân bổ và các nguồn vốn khác được giao; Các biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính về giao thông vận tải thuộc lĩnh vực kế hoạch - tài chính.

d) Phân bổ kế hoạch, giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động hàng năm thuộc lĩnh vực ngành cho các đơn vị trong ngành; theo dõi, thống kê tổng hợp về mọi hoạt động của ngành, định kỳ báo cáo theo quy định.

2.2.Công tác tài chính:

a) Dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác tài chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý; xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước của ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Thực hiện hạch toán kế toán, quản lý tài chính, tài sản của cơ quan; thẩm định, phê duyệt dự toán thu chi và quyết toán tài chính hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Sở;

c) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách của nhà nước về tài chính, cơ chế tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở;

d) Quản lý, thanh toán, quyết toán các nguồn từ Quỹ bảo trì đường bộ; vốn sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh; nguồn vốn Trung ương, địa phương; các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản được giao; tổng hợp báo quyết toán với cơ quan tài chính theo quy định;

đ) Tổng hợp, báo cáo quyết toán hoạt động thu, chi  của cơ quan; quản lý quỹ cơ quan, các nguồn vốn thu phí, lệ phí được để lại sử dụng theo quy định;

e) Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ trong cơ quan; đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

2.3. Phối hợp với Thanh tra Sở, tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có phần vốn nhà nước thuộc ngành theo định kỳ, đột xuất.

2.4. Quản lý công chức, công sản được Giám đốc Sở giao; thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất công tác kế hoạch, tài chính theo yêu cầu của Giám đốc Sở và quy định của pháp luật hiện hành.

 2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Giao thông vận tải giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Các tin đã đưa ngày: