Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

28/10/2013

Phó trưởng phòng: Hoàng Văn Hải

haihv@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Chí Trung

trungnc@vinhphuc.gov.vn

I. Chức năng:

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, có nhiệm vụ, quyền hạn sau:  

 II. Nhiệm vụ:

 2.1. Công tác quản lý vận tải:

a) Tham mưu giúp Giám đốc sở chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xây dựng quy hoạch, phương án, đề án về phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn; hướng dẫn, kiểm tra xây dựng các bến xe trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch được phê duyệt;

c) Tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe buýt, xe taxi, xe thô sơ, xe gắn máy và các loại xe tương tự khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải hàng hoá bằng xe tải, taxi tải, xe chở hàng hoá siêu trường, siêu trọng, xe chở hàng nguy hiểm, xe thô sơ, xe gắn máy và các loại xe tương tự khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

đ) Phối hợp với tổ chức chuyên môn liên quan thực hiện cấp phép vận tải đường bộ quốc tế, cấp giấy phép liên vận quốc tế cho phương tiện cơ gới đường bộ; cấp giấy phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; cấp giấy phép lưu hành xe siêu trường, siêu trọng, xe quá khổ, quá tải, xe bánh xích theo phân cấp của Bộ Giao thông vận tải và quy định của pháp luật;

e) Tổ chức quản lý hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách đường thủy nội địa; cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đối với bến hàng hóa, bến hành khách và bến khách ngang sông.

2.2.  Công tác quản lý phương tiện:

a) Tổ chức quản lý tuyến vận tải hành khách hoạt động trên đường thủy nội địa địa phương; cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đối với bến hàng hóa, bến hành khách, bến khách ngang sông;

b) Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.

c) Quản lý hoạt động đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

 2.3. Quản lý đào tạo lái xe, thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa:

a) Xây dựng kế hoạch, nhu cầu đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và theo dõi thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt;

b) Theo dõi, chỉ đạo việc xây dựng Trung tâm sát hạch tập trung theo quy định; định kỳ, đột xuất kiểm tra, giám sát công tác đào tạo lái xe và cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận tốt nghiệp đối với các Trung tâm, các cơ sở đào tạo lái xe đã được cấp giấy phép đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh;   

c) Tổ chức kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn, năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh, đề nghị Tổng Cục đường bộ xem xét, cấp giấy phép đào tạo hoặc quyết định cấp giấy phép đào tạo theo phân cấp hoặc uỷ quyền của cơ quan có thẩm quyền;

d) Quản lý hoạt động, nối mạng thông tin  giữa của các trung tâm sát hạch lái xe, các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh với Tổng Cục đường bộ;

đ) Tổ chức tập huấn, kiểm tra cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải.

e) Tham gia thẩm định tiêu chuẩn đối với cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa; cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa theo qui định của Bộ Giao thông vận tải;

g) Trình Giám đốc Sở quyết định công nhận, đình chỉ, hoặc tạm đình chỉ các cơ sở dạy nghề thuộc diện Sở quản lý có đủ điều kiện được bồi dưỡng, bổ túc cấp bằng, chứng chỉ chuyên cho thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa;

h) Chỉ đạo, tổ chức và thường xuyên kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc việc thực hiện qui chế về thi, kiểm tra, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học pháp luật cho thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa trong phạm vi trách nhiệm theo các qui định hiện hành.

2.4. Quản lý sát hạch lái xe, thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa:

a) Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của Ban quản lý sát hạch cấp Sở; tổ chức thực hiện các quy định của Bộ Giao thông vận tải và hướng dẫn của Tổng Cục Đường bộ về nghiệp vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý đội ngũ cán bộ nghiệp vụ và sát hạch viên, xây dựng kế hoạch về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các sát hạch viên;

b) Trực tiếp quản lý mọi hoạt động về công tác tổ chức các kỳ sát hạch lái xe cho các học viên đã có chứng chỉ đào tạo tại các trung tâm, các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải;

c) Phối hợp và tạo điều kiện để thực hiện việc giám sát đột xuất một số kỳ sát hạch do Sở quyết định, thực hiện báo cáo bằng văn bản kết quả giám sát với cơ quan chủ quản hoặc cấp có thẩm quyền.

d) Tổ chức thi, cấp đổi, chuyển đổi đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn, cho thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa qui định của Bộ giao thông vận tải.

2.5. Cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ:

a) Tổ chức cấp mới giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho các học viên đã đạt kết quả sau các kỳ sát hạch theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và hướng dẫn của Tổng Cục đường bộ;

b) Quản lý, thực hiện việc cấp, đổi, thu hồi, di chuyển giấy phép lái xe, lưu trữ hồ sơ lái xe và các báo cáo theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

c) Tổ chức cấp mới giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho các học viên đã đạt kết quả sau các kỳ sát hạch theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và hướng dẫn của Tổng Cục đường bộ;

d) Quản lý, thực hiện việc cấp, đổi, thu hồi, di chuyển giấy phép lái xe, lưu trữ hồ sơ lái xe và thực hiện các báo cáo theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

2.6. Công tác tổng hợp, báo cáo: Quản lý công chức, công sản được Giám đốc Sở giao; thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái theo yêu cầu của Giám đốc Sở và quy định của pháp luật hiện hành;

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Giao thông vận tải giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Các tin đã đưa ngày: