Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

28/10/2013

Phó trưởng phòng: Nguyễn Trọng Khánh

khanhnt@vinhphuc.gov.vn

I. Chức năng:

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác khoa học, kỹ thuật; quản lý chất lượng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

II. Nhiệm vụ: 

2.1. Công tác khoa học, kỹ thuật:

a) Dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt: các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính về quản lý kỹ thuật hạ tầng giao thông, quản lý chất lượng xây dựng công trình giao thông trên địa bàn; các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức hoặc tham gia giám định nhà nước về chất lượng và nghiệm thu các công trình xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của ngành và quy định của pháp luật;

c) Chủ trì hoặc tham gia điều tra sự cố các công trình xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh, tham gia giải quyết các tranh chấp về sự cố công trình;

d) Theo dõi, tổng hợp và nghiên cứu đề xuất các biện pháp xử lý các sự cố công trình xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh;

đ) Xây dựng các chương trình kế hoạch ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời cụ thể hoá các quy trình kỹ thuật nghiệp vụ các tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong ngành ở địa phương theo quy định của Bộ giao thông vận tải và các Bộ ngành có liên quan;

e) Tham mưu hướng dẫn, xây dựng điều lệ về giao thông vận tải, xây dựng các loại định mức lao động, nhiên liệu, nguyên liệu, đơn giá, giá cước, các quy trình quy phạm kỹ thuật và an toàn lao động, an toàn giao thông khi có yêu cầu;

g) Chủ trì hoặc tham gia kiểm tra hồ sơ, hiện trường các công trình giao thông trên địa bàn theo phân cấp trước khi chủ đầu tư nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng;

h) Chủ trì hoặc tham gia kiểm tra hồ sơ, hiện trường công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trong quá trình thi công các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.

2.2. Công tác quản lý chất lượng công trình giao thông:

a) Tổ chức thực hiện thẩm định các dự án xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh: thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định dự án đầu tư; báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán  theo quy định và được cấp có thẩm quyền giao;

b) Tổ chức thẩm định phương án, nhiệm vụ khảo sát nhiệm vụ thiết kế; hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; thẩm định kế hoạch đấu thầu đối với các công trình được cấp có thẩm quyền ủy quyền.

c) Tổ chức thẩm định an toàn giao thông các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh khi được cấp có thẩm quyền giao;

d) Tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ công nghệ thuộc lĩnh vực xây dựng công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh;

đ) Chủ trì đề xuất ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình trên đường thuỷ nội địa và tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thuỷ nội địa thuộc địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.3. Chủ trì thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân công hoặc uỷ quyền của Bộ GTVT và UBND tỉnh.

2.4. Công tác tổng hợp, báo cáo: Quản lý công chức, công sản được Giám đốc Sở giao; thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất công tác quản lý chất lượng công trình giao thông theo yêu cầu của Giám đốc Sở và quy định của pháp luật hiện hành.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Giao thông vận tải giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 

Các tin đã đưa ngày: