Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

28/10/2013

Trưởng phòng: Hoàng Văn Bản

Điện thoại : 0211.3861.698

dungnv2@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Hanh

hanhnv@vinhphuc.gov.vn

I. Chức năng:  

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở, có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

II. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:

a) Xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống giao thông đường tỉnh, các tuyến đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh;

c) Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý gồm: Xác định chủ trương đầu tư, biện pháp sửa chữa, đôn đốc tiến độ thực hiện, tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sửa dụng theo quy định hiện hành;

d) Thỏa thuận thiết kế, cấp giấy phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ, công trình thiết yếu, đấu nối, biển quảng cáo tạm thời trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị thuộc phạm vi quản lý;

đ) Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền được giao; cấp phép thi công trên các tuyến đường thủy nội địa đang khai thác do địa phương quản lý hoặc được ủy thác quản lý.

2.2.Công tác xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng:

a) Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc phong trào phát triển giao thông nông thôn, giao thông nội đồng trên địa bàn tỉnh và thống kê, tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện;

b) Phối hợp với đơn vị có liên quan xây dựng phong trào thi đua; kiểm tra, đánh giá và đề xuất khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng trên địa bàn.

2.3.Công tác phòng chống lụt bão:

 a) Xây dựng phương án phòng chống lụt bão của ngành, tham mưu giải pháp hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do lũ bão gây ra;

b) Tổ chức thường trực phòng chống lụt bão từ ngày 15/5 đến ngày 3/10 hằng năm; khi có báo động cấp 1 trở lên tổ chức thường trực 24/24 giờ để xử lý mọi tình huống có thể xảy ra, đảm bảo giao thông trong mùa mưa bão;

c) Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão của các đơn vị, công tác đảm bảo an toàn giao thông trong mùa bão lụt tại các bến phà, bến khách ngang sông trên địa bàn.

2.4.Công tác bảo vệ môi trường: Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hạ tầng giao thông  đường bộ, đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2.5.Công tác tổng hợp, báo cáo: Quản lý công chức, công sản được Giám đốc Sở giao; thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông theo yêu cầu của Giám đốc Sở và quy định của pháp luật hiện hành.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Giao thông vận tải giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Các tin đã đưa ngày: