Văn phòng Sở Giao thông vận tải

28/10/2013

Chánh Văn phòng: Trương Trung Thực

Điện thoại: 0211.3862.879
thuctt@vinhphuc.gov.vn
 
Phó Chánh văn phòng: Vũ Thành Công
congvt@vinhphuc.gov.vn
 
Phó Chánh văn phòng: Đinh Quang Hòa
hoadq@vinhphuc.gov.vn
 
Phó Chánh văn phòng: Phạm Trung Dũng
dungpt@vinhphuc.gov.vn

1. Chức năng:

Văn phòng Sở là cơ quan của Sở Giao thông – Vận tải Vĩnh Phúc có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở trong công tác tổ chức, cán bộ, tổng hợp, hành chính quản trị.  

2. Nhiệm vụ:  

a, Về công tác tổ chức, cán bộ 

- Xây dựng đề án để Sở trình UBND tỉnh xét và quyết định về quy mô và hệ thống tổ chức bộ máy của ngành. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong ngành;

- Nghiên cứu đề xuất việc thành lập, sát nhập, chia tách và giải thể các đơn vị trực thuộc thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; 

- Xây dựng dự thảo để Giám đốc ban hành Quy chế làm việc, quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức và cán bộ của Sở, các quy định điều chỉnh các hoạt động của Sở, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan;  

- Xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ trong toàn ngành;  

- Tổ chức và quản lý việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thuộc quyền quản lý;  

- Giúp Giám đốc quản lý biên chế, quỹ tiền lương được UBND tỉnh giao cho Sở. Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến các lĩnh vực được phân công với cấp thẩm quyền theo quy định; 

- Theo dõi, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức, sắp xếp sử dụng lao động có hiệu quả, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định nhà nước;  

- Quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ thuộc diện Sở quản lý. 

b, Về công tác tổng hợp, hành chính quản trị 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng quý, hàng năm của Sở trình lãnh đạo Sở thông qua, đôn đốc các phòng ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc thực hiện các kế hoạch, chương trình đó;  

- Thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định của nhà nước;

- Đảm bảo điều kiện làm việc cho lãnh đạo và cán bộ, công chức, nhân viên của Sở theo quy định; quản lý, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm ô tô, trang thiết bị văn phòng, phương tiện thông tin liên lạc, điện, nước;  

- Đón khách đến làm việc tại cơ quan, hướng dẫn khách đến các phòng chuyên môn liên quan để giải quyết; giúp lãnh đạo Sở tiếp khách; thông báo lịch công tác hàng tuần và đột xuất của lãnh đạo tới các đơn vị;

- Thực hiện công tác bảo vệ, phòng cháy, giữ gìn vệ sinh môi trường trong cơ quan; duy trì việc thực hiện nội quy cơ quan; 

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công

Các tin đã đưa ngày: