Văn phòng Sở Giao thông vận tải (28/10/2013)

Văn phòng Sở là cơ quan của Sở Giao thông – Vận tải Vĩnh Phúc có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở trong công tác tổ chức, cán bộ, tổng hợp, hành chính quản trị.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (28/10/2013)

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở

Trung tâm Công nghệ thông tin (06/09/2013)

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm công nghệ thông tin

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe (06/09/2013)

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe
Các tin đã đưa ngày: