Giới thiệu

03/08/2013

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH VĨNH PHÚC

 

Trụ sở
Địa chỉ:số 9 Đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: (0211).3862544 - Fax: (0211).3862544 - Email:
sogtvt@vinhphuc.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI:

Giám đốc: Hoàng Văn Minh 

 Điện thoại: 0211.3843084    

 Email: minhhv@vinhphuc.gov.vn

 Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động, các lĩnh vực công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

          - Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, chiến lược phát triển của ngành;

          - Tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ và biên chế của Sở; 

          - Tài chính; chế độ, chính sách;

          - Phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

          - Thanh tra, kiểm tra; An toàn giao thông;

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động:  Phòng Kế hoạch - Tài chính.

b) Kiêm nhiệm các chức danh:

          - Phó Trưởng Ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh;

          - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Giao thông nông thôn tỉnh;

          - Chủ tịch Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh;

          - Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường tỉnh;

          - Giám đốc Ban quản lý dự án Giao thông nông thôn 3;

          - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng kỷ luật của Ngành;

          - Trưởng ban chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ của ngành;

          - Giám đốc các Ban QLDA công trình: Sửa chữa các tuyến đường tỉnh; đường đô thị; quản lý bảo trì đường bộ bằng nguồn vốn địa phương; bằng nguồn vốn trung ương;

          - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Sở;

Một số chức danh kiêm nhiệm khác theo yêu cầu nhiệm vụ của Sở và khi được UBND tỉnh giao.

Phó Giám đốc: Hoàng Long Biên

 Điện thoại: 0211.3847559

 Email: bienhl@vinhphuc.gov.vn

Tham mưu giúp Giám đốc Sở giải quyết một số công việc cụ thể; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công và  khi được Giám đốc Sở uỷ quyền;

a) Thủ trưởng cơ quan Văn phòng Sở.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

         - Quản lý vận tải, phương tiện, người lái;

         - Đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe;

         - Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa;

         - Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ;

         - Các nhiệm vụ không thường xuyên khác do Giám đốc Sở phân công.

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động:

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe; Ban quản lý bến xe khách; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

c) Kiêm nhiệm các chức danh:

          - Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng kỷ luật của Sở;

          - Phó Trưởng ban chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ của ngành;

          - Phó Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Sở;

          - Phó Giám đốc các Ban QLDA công trình: Sửa chữa các tuyến đường tỉnh; đường đô thị; quản lý bảo trì đường bộ bằng nguồn vốn địa phương; bằng nguồn vốn trung ương;

Một số chức danh kiêm nhiệm khác khi được Giám đốc Sở giao.

Phó Giám đốc: Lê Văn Kiên

  

 Điện thoại: 0211.3862697   

 Email:kienlv@vinhphuc.gov.vn

Tham mưu giúp Giám đốc Sở giải quyết một số công việc cụ thể; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công và  khi được Giám đốc Sở uỷ quyền;

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

        - Hành chính quản trị ; Cải cách hành chính; ISO của Sở;

        - Quân sự, quốc phòng; An ninh, chính trị; bảo vệ bí mật nhà nước;

        - Pháp chế, An toàn giao thông;

        - Thanh tra, đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông;

         - Công tác thẩm định các dự án XDCB hạ tầng giao thông;

         - Công tác Thông tin truyền thông;

         - Các nhiệm vụ không thường xuyên khác do Giám đốc Sở phân công.

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động:

Văn phòng Sở; Phòng Pháp chế - An toàn; Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông; Thanh tra Sở; Trạm kiểm tra tải trong xe lưu động; TT Công nghệ thông tin.  

b) Kiêm nhiệm các chức danh:

        - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Sở GTVT;

        - Trưởng Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên của ngành;

        - Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng GT đường bộ;

        - Phó Giám đốc các Ban QLDA công trình: Sửa chữa các tuyến đường tỉnh; đường đô thị; quản lý bảo trì đường bộ bằng nguồn vốn địa phương; bằng nguồn vốn trung ương;

        - Phó Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Sở;

       - Phó Ban CĐ thực hiện pháp lệnh bảo vệ bí mật NN;

Một số chức danh kiêm nhiệm khác khi được Giám đốc Sở giao.

Các tin đã đưa ngày: