Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI)

03/08/2013

Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2013, Đảng uỷ phối hợp với lãnh đạo Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị “Học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương VI (khoá XI)”. Tới dự và quán triệt nội dung cơ bản của NQ có đồng chí: Bùi Huy Tùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; tham gia Hội nghị học tập quán triệt NQ có các đ/c trong Đảng ủy, các đồng chí Trưởng, phó các phòng chuyên môn, Trưởng phó các đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan.

 

Tại hội nghị đồng chí Bùi Huy Tùng đã quán triệt nội dung cơ bản nghị quyết và các kết luận hội nghị lần thứ 6 BCH TW (khoá XI) gồm các nội dung cơ bản sau:
Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. (Nghị quyết số 19 NQ/TW ngày 31/10/2012)
Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 20- NQ/TW ngày 01/11/2012).
Kết luận về tình hình kinh tế xã hội, tài chính ngân sách ngân sách nhà nước năm 2012 kế hoạc phát triển KT XH tài chính ngân sách nhà nước năm 2013 (Kết luận số 49 KL/TW ngày 16/10/2012)
Kết luận về đề án tiếp tục sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước (Kết luận số 50 KL/TW ngày 29/10/2012)
Kết luận về đề án đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH HĐH trong điều kiện Kinh tế thị trường định hưỡng XHCN và hội nhập quốc tế (kết luận số 51 KL/TW ngày 29/10/2012);
Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã được đ/c Bùi Huy Tùng truyền đạt đến Hội nghị những nội dung cơ bản của NQ và các kết luận Hội nghị TW 6 (khoá XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong Ban. Thông qua lần học tập, quán triệt NQ này, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Ban về một số chủ trương của Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 6 (khoá XI). Từ đó làm cơ sở lý luận và vận dụng vào thực tế công tác của từng cán bộ, đảng viên. Sau hội nghị này, Đảng ủy Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ phối hợp với lãnh đạo Ban xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết và các kết luận của trung ương nhằm góp phần đưa Nghị quyết TW 6 (khoá XI) của Đảng vào cuộc sống.

Thu Nga - BQL

Các tin đã đưa ngày: