Dự án: Sửa chữa mặt đường và xây rãnh thoát nước đoạn Km11+00 – Km12+100 ĐT.310. (19/09/2017)

Gói thầu xây lắp, chi phí hạng mục chung. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Các tin đã đưa ngày: