Dự án: Sửa chữa mặt đường và xây rãnh thoát nước đoạn Km1 - Km4 ĐT.302C. (19/09/2017)

Xây lắp, chi phí hạng mục chung (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Dự án: Xây rãnh thoát nước đoạn Km2 - Km4 ĐT.304 (19/09/2017)

Xây lắp, chi phí hạng mục chung (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km0 - Km0+800; Km2+700 - Km6+200; Xây rãnh thoát nước đoạn Km1+700 - Km2+300 ĐT.305B (19/09/2017)

xây lắp, chi phí hạng mục chung (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Dự án: Sửa chữa mặt đường và xây rãnh thoát nước đoạn Km0-Km2+600; Km4+800-Km7+500 ĐT.305C (19/09/2017)

Xây lắp, chi phí hạng mục chung (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Dự án: Xây rãnh thoát nước đoạn Km6+00 - Km7+00 ĐT.309 (19/09/2017)

Xây lắp, chi phí hạng mục chung (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Các tin đã đưa ngày: