Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xin ý kiến góp ý Dự thảo văn bản thay thế Quyết định số 3056/QĐ-ATGT ngày 07/12/2018 và Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

24/03/2022

Thực hiện văn bản số 1444/UBND-CN1, ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc và Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố và Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc.

Để hoàn chỉnh các nội dung Dự thảo trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Giao thông vận tải trân trọng đề nghị các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh Vĩnh Phúc tham gia ý kiến bằng văn bản, gửi về Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh trước 15h00, ngày 28/3/2022 để tổng hợp, trình UBND tỉnh (email: atgt@vinhphuc.gov.vn).

Sở Giao thông vận tải trân trọng đề nghị các cơ quan đơn vị quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến./. 

(dự thảo các Quyết định kèm theo văn bản này).

Các tin đã đưa ngày: