Báo cáo Tình hình trật tự an toàn giao thông 5 ngày nghỉ Lễ 30/4 – 01/5/2019

Báo cáo Tình hình trật tự an toàn giao thông 5 ngày nghỉ Lễ 30/4 – 01/5/2019