Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về một số biện pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về một số biện pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.