Báo cáo tình hình trật tự ATGT tháng 11 năm 2018 (Từ 16/10/2018 - 15/11/2018)

Báo cáo tình hình trật tự ATGT tháng 11 năm 2018 (Từ 16/10/2018 - 15/11/2018)