Báo cáo tình hình trật tự An toàn giao thông tháng 7 năm 2018 (từ 16/06/2018 - 15/07/2018)

Báo cáo tình hình trật tự An toàn giao thông tháng 7 năm 2018 (từ 16/06/2018 - 15/07/2018)